Създадено през 1969
Създадено през 1969

Sencor е учредена в Япония през 1969 г. Днес, SENCOR доставя над 1000 типа продукти в шест асортиментови групи до над 55 държави по целия свят.

Повече за Sencor


Accessories
Accessories

 

Accessories


Изхвърляне

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ИЗПОЛЗВАНИ ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Изхвърляйте опаковъчния материал на обществено място за изхвърляне на отпадъци.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ

Значението на символа върху продукта, неговите аксесоари или опаковка указва, че този продукт не трябва да се третира като битов отпадък. Моля, изхвърляйте този продукт в приложимата точка за събиране за рециклиране на електрически и електронни отпадъчни оборудвания. Алтернативно в някои държави от Европейския съюз или в други европейски държави можете да върнете продуктите си на вашия локален търговец когато купувате еквивалентен нов продукт.

 Правилното изхвърляне на този продукт ще помогне да се спестят ценни природни ресурси и ще помогне при превенцията на потенциално негативно влияние върху околната среда и човешкото здраве, което може да се причини в резултат на неправилното ликвидиране на отпадъците. Моля, попитайте вашите локални власти или най-близкия център за събиране на отпадъци за повече подробности. Неправилното изхвърляне на този тип отпадъци може да подлежи на налагане на глоби според националните разпоредби.

 За бизнес организации в Европейския съюз, ако желаете да изхвърлите електрическо или електронно устройство, поискайте необходимата информация от вашия продавач или доставчик. Изхвърляне в други държави извън Европейския съюз.

 Ако желаете да изхвърлите този продукт, поискайте необходимата информация за правилния метод на изхвърляне от местните правителствени отдели или от вашия продавач.
 Това устройство е съобразено с правилата и разпоредбите на ЕС относно електромагнитната и електрическа безопасност.

 Промените в текста, дизайна и техническите спецификации могат да се направят без предварително уведомяване и ние си запазваме правото да извършваме такива промени.